De VNK heeft de ANBI-status


De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat de VNK voor de Belastingdienst een instelling is die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Uiteraard kan een dergelijke instelling alleen een ANBI zijn als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

De VNK voldoet aan de ANBI-voorwaarden:

 • Uw instelling moet met nagenoeg het geheel van haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
  De VNK is een vereniging die uitsluitend wordt wordt gefinancierd door ledengelden en vergoedingen.
 • Uw instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
  De VNK is een vereniging en heeft daarmee geen winstoogmerk. 
 • Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  De VNK voldoet aan de integriteitseisen. 
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
  De VNK werkt met een begroting en een verantwoordingsmodel die vastgelegd zijn in de statuten. Hiermee wordt voorkomen dat natuurlijke personen of rechtspersonen zeggenschap hebben over vermogen alsof het hun eigen vermogen is. 
 • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
  De VNK  werkt aan een maximaal vermogen om de verplichting, bij dalende inkomsten, gedurende één jaar vol te kunnen houden alvorens tot eventuele opheffing over te moeten gaan. De leden houden hierop toezicht.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. In lijn met de vereisten die de Belastingdienst stelt voor de ANBI-status en conform de statuten van de VNK, ontvangen de bestuurders geen bezoldiging, uitsluitend een onkostenvergoeding
 • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
  Dee VNK heeft een Ontwikkelplan die op de website wordt weergegeven. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd.
 • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
  De VNK heeft als kerntaak het het nastreven van een rijke ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-13 jaar. De beheerslast daarvan is functioneel en minimaal om aan de taakstelling tegemoet te komen. E.e.a. is verantwoord in de jaarrekening.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  De VNK zal na opheffing het initiële startbedrag ten behoeve van de oprichting aan de ‘founding fathers’ retourneren en het overige batig saldo aan een ANBI met een soortgelijk doel mocht het ooit zover komen.
 • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
  De VNK is onderworpen aan intern toezicht via de algemene ledenvergadering. De verplichtingen worden nagekomen.
 • Uw instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.
  De VNK publiceert op deze website www.netwerkkindcentra.nl.

Zie ook de informatie bij de belastingdienst.

ANBI-gegevens