De Vereniging Netwerk Kindcentra zet zich in om een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar mogelijk te maken. Zij denkt dat dit het beste gerealiseerd kan worden als opvang en onderwijs integreren, de schotten verdwijnen, en gezamenlijk bestuurd worden vanuit één bestuurlijke organisatie. 

Om een optimaal hybride leef-, speel-, leer- en werkklimaat te organiseren voor kinderen, ouders en medewerkers moet er nog heel veel gebeuren. Vanuit de ervaringen van de dagelijkse praktijk binnen het kindcentrum gaat de vereniging zich inzetten om barrières te slechten en kansen te kunnen pakken. In veel gevallen betekent dit veranderingen in wet- en regelgeving.

Het zal duidelijk zijn dat het succes van de vereniging mede wordt bepaald door de betrokkenheid en inzet van zoveel als mogelijk leden. Organisaties van opvang en onderwijs die al geïntegreerd en gefuseerd zijn of dit van plan zijn of mogelijk al op weg.

Samen kunnen we het verschil maken en gaan we het verschil maken.

Leden leren van elkaar, doen zo kennis en ervaring op en samen bouwen we aan een prachtige, veilige en uitdagende ontwikkelomgeving voor kinderen. De vereniging wil de leden vertegenwoordigen en ondersteunen in dit gezamenlijk streven.

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap of wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar het secretariaat van de vereniging.  Het bestuur van de Vereniging Netwerk Kindcentra zal vervolgens uw aanvraag behandelen en, na goedkeuring, ontvangt u een bevestiging van het lidmaatschap. Op basis van de door u verstrekte informatie over omvang (aantal kinderen) van uw organisatie wordt u ook geïnformeerd over de hoogte van de contributie en de administratieve afhandeling daarvan. DOE MEE en bouw samen met de vereniging en haar leden aan die nieuwe wereld voor kinderen van 0-13 jaar.

Het lidmaatschap staat open voor leden die binnen een zelfstandig kindcentrum of als bestuurlijke organisatie opvang en onderwijs geïntegreerd, op basis van gelijkwaardigheid en vanuit één bestuurlijke organisatie aanbieden. Organisaties die naar deze organisatievorm op weg zijn of dit van plan zijn worden ook uitdrukkelijk gevraagd om aan te sluiten.

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd, en gaat in op de eerste van de maand volgend op de goedkeuring en bevestiging door het bestuur. De jaarcontributie van het 1ste jaar wordt naar evenredigheid vastgesteld. Opzegging kan schriftelijk uiterlijk twee maanden voor het einde van het lidmaatschapsjaar (kalenderjaar)