Onze missie en visie

Doel: De kwaliteit van de ontwikkeling van kinderen staat voorop

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland. Zij ondersteunt organisaties van opvang en onderwijs die dit in afstemming, samenwerking of zelfs al als één gefuseerde bestuurlijke organisatie willen realiseren. Daarnaast richt zij zich op de behartiging van de collectieve belangen van haar leden alsmede op dat wat daartoe nuttig of nodig kan zijn. De vereniging heeft voor deze behartiging goede afspraken gemaakt met de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de PO-Raad zodat de kennis en ervaringen van haar leden, via BMK en PO-Raad ook kunnen worden ingebracht aan de beleids- en politieke tafels in Den Haag.

Onze missie

Kinderen hebben ontwikkelrecht. Wij willen kinderen van 0-13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld kunnen functioneren. Het scheppen van voorwaarden en weg (laten) nemen van obstakels geeft een ontwikkelomgeving die rust en mogelijkheden biedt aan medewerkers om te werken aan een doorgaande ontwikkellijn van 0-13 jaar. 

Onze visie

Opvang en Onderwijs zijn al jaren op weg naar een geïntegreerde organisatie binnen het Kindcentrum. Werken aan een rijk leef-, speel-, leer- en werkklimaat voor kinderen en volwassenen. Gelijke kansen voor elk kind begint vanaf 0 jaar, binnen een rijke pedagogische setting en in samenwerking met ouders.

We zien en ervaren de noodzaak om het anders te organiseren voor kinderen en medewerkers. Dagelijks ervaren we binnen het kindcentrum de kracht en energie van samenwerken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen. En ervaren we ook de belemmeringen die worden opgeworpen door verschillen in bekostiging, CAO, wetgeving en aansturing vanuit twee verschillende ministeries.

Door bestuurlijke fusie van kinderopvang en onderwijs ontstaat duiding, doel en samenwerken zonder belangenconflicten. De bestuurlijke belemmeringen kunnen voorkomen worden door één Ministerie van Jeugd (0-18 jaar) en publieke bekostiging voor 0-13 jarigen.

Hoe dan?

De Vereniging Netwerk Kindcentra is een beweging waar leden samenkomen en van elkaar leren. Waar je kan inbrengen welke activiteiten en acties in gang gezet moeten worden vanuit noodzaak of ambitie om die rijke hybride ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-13 jaar te kunnen realiseren en optimaliseren. We willen dat onze samenwerkingsvorm wellicht als derde weg in de wet wordt opgenomen, dan wel dat kinderopvang een publieke voorziening wordt.

Deze ontwikkeling geven we vorm en inhoud binnen het Integraal Kindcentrum. In dat centrum herken je de volgende elementen:

Het integraal kindcentrum, in de wijk of het dorp, waar kinderen en volwassenen met plezier komen. De activiteiten zijn afwisselend en gericht op een brede ontwikkeling. Het Kindcentrum is de spil van opvang, onderwijs, ontspanning, jeugdbeleid en jeugdzorg voor kinderen van 0 tot 13 jaar. En waar volwassenen vanuit gemeenschapszin zich betrokken voelen. 

Medewerkers in het kindcentrum werken systemisch, hebben lef en zijn innovatief en hebben hart voor kinderen. Zij realiseren een hybride leef-, speel-, leer- en werkomgeving voor kinderen en volwassenen.

Een nieuwe belangrijke uitdaging ligt in het incorporeren van de basis jeugdzorg. Als vindplaats en werkplaats is het Integraal Kindcentrum bij uitstek de plek waar op een laagdrempelige manier de 1e lijns ondersteuning van kind en gezin kan plaatsvinden.