Over ons

Wij zijn een vereniging van bestuurders van organisaties die opvang en onderwijs geïntegreerd, op basis van gelijkwaardigheid en vanuit één bestuurlijke organisatie realiseren. Alleen op deze manier denken wij dat wij een optimaal, hybride leef-, speel-, leer- en werkomgeving kunnen realiseren voor kinderen, medewerkers en ouders.  Wij zien opvang en onderwijs als een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Als bestuurders van PIT kinderopvang & onderwijs, Samenwijs kinderopvang & onderwijs en Blosse Opvang en Onderwijs hebben wij het initiatief genomen tot oprichting van deze vereniging. We zien en ervaren prachtige ontwikkelingen in onze eigen organisatie en kindcentra en ook bij vele andere collega besturen. Ontwikkelingen die onvoldoende gehoord en gezien worden en vaak nog worden belemmerd door niet passende wet- en regelgeving en bekostiging. Daarnaast ervaren we dat veel organisaties het wiel zelf nog uitvinden terwijl er veel meer gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise. Daarbij zijn we mede afhankelijk of ondersteunende bedrijven met hun dienstverlening wel voldoende anticiperen op deze majeure verandering in de wereld van opvang en onderwijs. Goed om dan te ervaren dat er bedrijven zijn die als preferred partner daar al op inspelen en samen met de vereniging en haar leden de specifieke dienstverlening voor onze organisaties wil optimaliseren.

De Vereniging Netwerk Kindcentra wordt georganiseerd en geredigeerd vanuit de praktijk. Daarom is het van belang dat de regie, het bestuur van de vereniging, bestaat uit bestuurders van organisaties die al een geïntegreerd aanbod gerealiseerd hebben. Zij kennen elke dag de wereld van het kindcentra en de gelijkwaardigheid tussen de afzonderlijke onderdelen. Echter deze bestuurders hebben ook een verantwoordelijkheid naar de eigen organisatie. Wij kiezen voor drie speerpunten binnen ons netwerk:  Invloed, kennisdeling en – ontwikkeling en ondersteuning en advies

Voor de belangrijke afstemming tussen bestuur en samenwerkingspartners wordt door het bestuur nog nagedacht over vormen van overleg en afstemming met samenwerkingspartners.

De vereniging is een netwerkorganisatie waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. Hoe groter de groep des te steviger kan ons geluid zijn. Aan de andere kant willen we onze kennis en ervaring zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking stellen. Een platte netwerkorganisatie met zo weinig mogelijk overhead en bureaucratie.

Het activiteitenplan van de vereniging geeft, vanuit kansen en bedreigingen, een globaal overzicht van de activiteiten weer. Deze lijst kan natuurlijk op elk moment aangevuld of gewijzigd worden door het bestuur. De VNK zal ontwikkelingen niet financieel faciliteren. Maar partners en belanghebbenden bij elkaar brengen en met eigen kennis en ervaring ontwikkelingen initiëren of daar aan deelnemen. Bekostiging vindt plaats door deelnemende partijen dan wel via externe subsidie.

We hebben sterk het gevoel dat we vanuit zelf opgedane kennis en ervaring met het goede bezig zijn naar de toekomst toe en vooral naar een toekomst van geïntegreerd organiseren van opvang en onderwijs binnen het kindcentra. Een ontwikkelomgeving van talenten waar de doorgaande lijn van het kind, op basis van mogelijkheden en nieuwsgierigheid wordt ingericht. Zowel fysiek als met de aanwezige professionele medewerkers die daarvoor nodig zijn.

We zien en ervaren dagelijks veel kansen, prachtige voorbeelden, maar ook belemmeringen en bedreigingen. Onze activiteiten als bestuurder binnen onze organisaties en zeker dus ook de activiteiten van de vereniging worden daarom primair gevoed vanuit die kansen en bedreigingen op de werkvloer. Het is dan dus ook onontbeerlijk dat zowel onze inzet als de betrokken samenwerkingspartners hierop ingericht zullen worden.

Ad Vos

ad vos ad

Nieuwsgierig van aard en dus vele interesses waaronder techniek en later fotografie, toch gekozen voor relatie met en ontwikkeling van kinderen. Hoe je eigen groei en ervaring je uiteindelijk brengen bij inzicht dat het ontwikkelen van jonge kinderen er wezenlijk toe doet. En dan nu professionals kunnen faciliteren in dit mooie werk geeft mij energie.

 

Jeanette de Jong

jeannette-jeugd FOTO JEANEttE 6 (2)

Als kind was ik vrolijk, actief en creatief. Gezegend met een warm nest waarin ik ben opgegroeid. Een mensenmens, altijd op zoek naar verbinding met de mensen om mij heen en op zoek naar ontwikkelingen die leiden tot verbetering. Of het nu in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang is. Het denken vanuit de essentie en bedoeling en dan het systeem of werkwijze daarop laten aansluiten is mijn passie.

arnoud-jeugd ARNOUDVLEUVEN 2788WB

Arnoud van Leuven

Ontdekken en leren zat er al vroeg in. Wat een rijkdom als dat thuis gestimuleerd wordt! Ook de leerkracht en de sporttrainer maakten het verschil. Een goede start, helaas niet voor iedereen weggelegd. Opvang, onderwijs, jeugdzorg, cultuur, sport: allemaal nodig om dat te realiseren. Wat mij drijft? Gelijke kansen voor ieder kind, van peuter tot puber! 

“Als zoon van een tuinder had ik niks met dat werken op het land. Laat mij maar lezen en leren. Destijds een hele strijd, maar voor mij nu helder hoe belangrijk het is dat kinderen gezien worden en hun talenten mogen ontwikkelen. Vanaf 1978 heb ik de mogelijkheid gehad om in verschillende functies direct betrokken te zijn en blijven bij de prachtige ontwikkelingen in opvang en onderwijs. En mogen ervaren wat het betekent om een rijke, hybride ontwikkelomgeving voor kinderen te organiseren vanuit het talent en de behoefte van die kinderen. En niet op basis van een rigide systeem van controle en wantrouwen”

Als secretaris van de vereniging wil ik, op basis van die kennis en ervaring, graag mijn bijdrage leveren aan dit prachtige initiatief.

secretariaat@netwerkkindcentra.nl