Wie zijn wij

Wij zijn een vereniging van bestuurders van organisaties die opvang en onderwijs geïntegreerd, op basis van gelijkwaardigheid en vanuit één bestuurlijke organisatie realiseren dan wel hebben gerealiseerd. Alleen op deze manier denken wij dat wij een optimaal, hybride leef-, speel-, leer- en werkomgeving kunnen realiseren voor kinderen, medewerkers en ouders.  Wij zien opvang en onderwijs als een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De bestuurders van VNK vervullen hun bestuurlijke rol onbezoldigd.

De oprichting

Als bestuurders van PIT kinderopvang & onderwijs, Blosse Opvang en Onderwijs en Samenwijs kinderopvang & onderwijs hebben wij het initiatief genomen tot oprichting van deze vereniging. We zien en ervaren prachtige ontwikkelingen in onze eigen organisatie en kindcentra en ook bij vele andere collega-besturen. Ontwikkelingen die onvoldoende gehoord en gezien worden en vaak nog worden belemmerd door niet passende wet- en regelgeving en bekostiging. Daarnaast ervaren we dat veel organisaties het wiel zelf nog uitvinden terwijl er veel meer gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise. Daarbij zijn we mede afhankelijk of ondersteunende bedrijven met hun dienstverlening wel voldoende anticiperen op deze majeure verandering in de wereld van opvang en onderwijs. Goed om dan te ervaren dat er bedrijven zijn die als partner daar al op inspelen en samen met de vereniging en haar leden de specifieke dienstverlening voor onze organisaties wil optimaliseren.

Vanuit de praktijk

De Vereniging Netwerk Kindcentra wordt georganiseerd en geredigeerd vanuit de praktijk. Daarom is het van belang dat de regie, het bestuur van de vereniging, bestaat uit bestuurders van organisaties die al een geïntegreerd aanbod gerealiseerd hebben. Zij kennen elke dag de wereld van het kindcentra en de gelijkwaardigheid tussen de afzonderlijke onderdelen. Echter deze bestuurders hebben ook een verantwoordelijkheid naar de eigen organisatie. Wij kiezen voor drie speerpunten binnen ons netwerk: 

  • Invloed
  • Kennisdeling en – ontwikkeling en
  • Ondersteuning en advies

Voor de belangrijke afstemming tussen bestuur en samenwerkingspartners wordt door het bestuur voortdurend nagedacht over vormen van overleg en afstemming met samenwerkingspartners.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De vereniging is een netwerkorganisatie waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. Hoe groter de groep des te steviger kan ons geluid zijn. Aan de andere kant willen we onze kennis en ervaring zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking stellen. Een platte netwerkorganisatie met zo weinig mogelijk overhead en bureaucratie.

Het ontwikkelplan van de vereniging geeft, vanuit kansen en bedreigingen, een overzicht van de ontwikkelingen en globaal overzicht van de activiteiten weer. Deze lijst kan en zal natuurlijk voortdurend aangevuld of gewijzigd worden door het bestuur. De VNK zal ontwikkelingen niet financieel faciliteren. Maar partners en belanghebbenden bij elkaar brengen en met eigen kennis en ervaring ontwikkelingen initiëren of daar aan deelnemen. Bekostiging vindt plaats door deelnemende partijen dan wel via externe subsidie.

Vanuit ervaing

Onze sterke gevoel dat we vanuit zelf opgedane kennis en ervaring met het goede bezig zijn naar de toekomst toe, wordt voortdurend versterkt. Vooral naar een toekomst van geïntegreerd organiseren van opvang en onderwijs binnen kindcentra. Een ontwikkelomgeving van talenten waar de doorgaande lijn van het kind, op basis van mogelijkheden en nieuwsgierigheid wordt ingericht. Zowel fysiek als met de aanwezige professionele medewerkers die daarvoor nodig zijn.

We zien en ervaren dagelijks veel kansen, prachtige voorbeelden, maar ook belemmeringen en bedreigingen. Onze activiteiten als bestuurder binnen onze organisaties en zeker dus ook de activiteiten van de vereniging worden daarom primair gevoed vanuit die kansen en bedreigingen op de werkvloer. Het is dan dus ook onontbeerlijk dat zowel onze inzet als de betrokken samenwerkingspartners hierop ingericht zullen worden.

Jeanette de Jong

Als kind was ik vrolijk, actief en creatief. Gezegend met een warm nest waarin ik ben opgegroeid. Een mensenmens, altijd op zoek naar verbinding met de mensen om mij heen en op zoek naar ontwikkelingen die leiden tot verbetering. Of het nu in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang is. Het denken vanuit de essentie en bedoeling en dan het systeem of werkwijze daarop laten aansluiten is mijn passie.

Joke Tillemans

Omdat we elk moment invloed hebben op het geluk en de kansen van kinderen 

Modderpaadjes ontdekken, struinen door onbekend terrein. Daar word ik een blij mens van.
Niets zo fijn als samen mogen ontdekken, bedenken en creëren. Wanneer het om kinderen gaat maken we samen echt verschil. In de afgelopen jaren heb ik ongelooflijk veel mogen leren over hoe we alle schotten kunnen weghalen tussen onderwijs, opvang en zorg. Hoe kinderen het uitgangspunt kunnen zijn in plaats van systemen. En hoe we samen verder komen dan alleen. Met heel veel plezier draag ik mijn steentje bij aan ons Netwerk Kindcentra. Ik verheug me op bundelen van onze krachten en het zetten van de volgende veelbelovende stappen.

joke.tillemans@netwerkkindcentra.nl

Claudia Doesburg

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen is mijn grote drijfveer. Eerder maakte ik de bewuste overstap van kinderopvang en onderwijs naar de culturele sector, om eens vanuit een ander perspectief een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen, met name kinderen. Als voormalig bestuurder van de SKVR en later van Stichting UN1EK, zijn Integrale Kindcentra voor mij een voorziening waarin de werelden van opvang en onderwijs samensmelten en een team van experts zich rondom het kind bewegen en daarbij de dag vormgeven. Dit alles voorbij bestaande structuren, systemen en culturen. Ik vind het echt te gek om een rol te kunnen spelen in het VNK en vanuit mijn ervaring in onder andere de transitie van kinderopvang en onderwijs naar integrale kindcentra een bijdrage te leveren. 

claudia.doesburg@netwerkkindcentra.nl

Marjolein Triest

Geen positiebesturen maar besturen vanuit visie gedreven door het ontwikkelrecht van ieder kind. In een omgeving van verbondenheid en verschillen, van daadkracht en diversiteit. Gezien mijn professie en ambitie staan samenwerking en ontwikkeling daarin centraal. Een netwerk met kindcentra geeft kansen om niet alleen voor de eigen organisatie maar juist ook daarbuiten van betekenis te kunnen zijn.

Met veel energie zet ik mijn carrière verder voort op een onderwijskundig en beleidsmatig fundament dat door hard werken al ruimschoots is opgebouwd. Dit maakt dat ik met mijn actuele kennis van zaken en visie op opvang en onderwijs, op strategisch niveau kan meepraten en inhoudelijk kan adviseren. Het liefst binnen een uitdagende omgeving, met behoefte aan verdere ontwikkeling op het gebied van een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. En wanneer ik door mag dromen zo inclusief mogelijk en waarom niet tot een start kwalificatie? Het is deze ambitie die mij aanspreekt in het netwerk kindcentra. We zullen de verandering zelf moeten vormgeven wanneer we willen dat ontwikkelrecht en kansengelijkheid op de voorgrond staan. En hoe mooi is het om dit niet alleen binnen de eigen organisatie te doen? Hoe fijn is het een ambitie met elkaar te delen en samen met gelijkgestemde uit het veld de gesprekken aan te gaan die ertoe doen?!

Niek Barendregt

Mijn naam is Niek Barendregt, sinds 2021 werkzaam als bestuurder bij UN1EK, stichting voor Onderwijs en Opvang in de regio Waterweg. De afgelopen jaren voor UN1EK ben ik werkzaam geweest in de onderwijskolom van HBO tot PO en nu dus ook de Kinderopvang.

Centraal staan voor mij de kinderen en medewerkers in Onderwijs en Opvang, hen de kans geven om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Dit wil ik graag doen vanuit een besturingsfilosofie die uitgaat van vertrouwen, verbinding en het “goede gesprek”.

De ervaringen die wij afgelopen jaren hebben opgebouwd binnen UN1EK, bij de integratie van Onderwijs en Opvang, willen we graag delen binnen de vereniging. Daarnaast is het onze ambitie een bijdrage te leveren om de randvoorwaarden voor de verdere integratie van Onderwijs en Opvang te optimaliseren.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking, niet alleen met de bestuursleden, maar ook met alle leden en betrokkenen bij de VNK!

Cynthia Roos -Kempers
Anjo Koppers
Marike Schreuder
Ad Vos
  • De dagelijkse werkzaamheden van de Vereniging Netwerk Kindcentra worden uitgevoerd/gecoördineerd door een team van professionele ondersteuners.
  • Cynthia Roos-Kempers (Communicatie)
  • Anjo Koppers (Coördinatie ambassadeurs)
  • Marike Schreuder (Financiële administratie)
  • Ad Vos (Technisch voorzitter/secretariaat)


Secretariaat: secretariaat@netwerkkindcentra.nl