Meld je hier aan als lid van de VNK. Velden met een * zijn verplicht.

Organisatie*
Bezoekadres
Postadres (indien anders als bezoekadres)
Straat*
Straat
Nummer*
Nummer
Postcode*
Postcode
Plaats*
Plaats
Website*
Rekeningnummer*
Naam bestuurder*
Telefoon*
Functie*
E-mailadres*
Aantal kinderen in de kindcentra
Contributie is op basis van het aantal kinderen
Aantal kinderen in de kindcentra*
Contributie 2023
€ 
,-
Het betreft een globale indicatie van het aantal kinderen, ongeacht de omvang van het contract en ongeacht of zij naast onderwijs ook opvang genieten. Het betreft dus geen unieke contracten
Lidmaatschap BMK*
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is samenwerkingspartner van de VNK. Met het lidmaatschap van de VNK adviseren wij u ook een lidmaatschap van de BMK, want samen kunnen we nog veel meer en sterker het verschil maken in opvang en onderwijs. Wij vertrouwen erop dat u ook gelijktijdig met het lidmaatschap van de VNK dit eveneens met de BMK zult gaan verzorgen. Ga hiervoor naar: https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/lid-worden-bmk-maatschappelijke-kinderopvang/
Naam bestuurder en ondertekening *
Na accordering van het lidmaatschap volgt een bevestiging, welke ondertekend door de bestuurder moet worden geretourneerd.

Bovengetekende geeft aan volledig bevoegd te zijn om dit lidmaatschap voor de genoemde organisatie aan te gaan. Bij aanmelding en ondertekening worden de uitgangspunten van de vereniging, zoals verwoord in de akte van oprichting en de statuten, geaccepteerd. Dit geldt inclusief de jaarlijks door het bestuur vast stellen rechten en plichten van de leden o.a. ter zake van de af te dragen contributie.

Het lidmaatschap gaat in op de 1ste van de maand volgend op de, na ontvangst van dit ondertekende aanmeldingsformulier, verkregen schriftelijke accordering van de aanmelding door het bestuur van de vereniging.

Het betreft een lidmaatschap dat loopt per regulier boekjaar en stilzwijgend wordt verlengd voor telkens 1 jaar tenzij het lidmaatschap schriftelijk, uiterlijk voor 1 december van het lopende boekjaar, wordt opgezegd.