Meld je hier aan voor Plek-013. Velden met een * zijn verplicht.

Organisatie*
Bezoekadres
Postadres (indien anders als bezoekadres)
Straat*
Straat
Nummer*
Nummer
Postcode*
Postcode
Plaats*
Plaats
Website*
Rekeningnummer*
Naam bestuurder*
Telefoon*
Functie*
E-mailadres*
Aantal kinderen in kindcentra
Locaties*
Contributie 2023
€ 
,-
Het betreft een globale indicatie van het aantal kinderen, ongeacht de omvang van het contract en ongeacht of zij naast onderwijs ook opvang genieten. Het betreft dus geen unieke contracten
Lidmaatschap BMK*
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is samenwerkingspartner van de VNK. Met het lidmaatschap van de VNK adviseren wij u ook een lidmaatschap van de BMK, want samen kunnen we nog veel meer en sterker het verschil maken in opvang en onderwijs. Wij vertrouwen erop dat u ook gelijktijdig met het lidmaatschap van de VNK dit eveneens met de BMK zult gaan verzorgen. Ga hiervoor naar: https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/lid-worden-bmk-maatschappelijke-kinderopvang/

Bovengetekende geeft aan volledig bevoegd te zijn om dit lidmaatschap voor de genoemde organisatie aan te gaan. Bij ondertekening worden de uitgangspunten van de vereniging, zoals verwoord in de akte van oprichting en de statuten, geaccepteerd. Dit geldt incl. de jaarlijks door het bestuur vast stellen rechten en plichten van de leden o.a. ter zake van de af te dragen contributie.

Het lidmaatschap gaat in op de 1ste van de maand volgend op de, na ontvangst van dit ondertekende aanmeldingsformulier, verkregen schriftelijke accordering van de aanmelding door het bestuur van de vereniging.

Het betreft een lidmaatschap dat loopt per regulier boekjaar en stilzwijgend wordt verlengd voor telkens 1 jaar tenzij het lidmaatschap schriftelijk, uiterlijk voor 1 december van het lopende boekjaar, wordt opgezegd.