Doelstelling:

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland. Zij ondersteunt organisaties van opvang en onderwijs die in afstemming, samenwerking of zelfs al als één gefuseerde bestuurlijke organisatie dit willen realiseren. Daarnaast richten wij ons op de behartiging van de collectieve belangen van haar leden alsmede wat daartoe nuttig of nodig kan zijn. De vereniging heeft voor deze behartiging goede afspraken gemaakt met de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de PO-Raad zodat de kennis en ervaringen van onze leden, via BMK en PO-Raad ook kunnen worden ingebracht aan de beleids- en politieke tafels in Den Haag.

Missie, visie, beleid

De Vereniging Netwerk Kindcentra is op 1 januari 2021 opgericht door een 3-tal besturen van geïntegreerde opvang en onderwijs organisaties. We zijn geen brancheorganisatie, wel stemmen we regelmatig af met de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en PO-Raad. We zijn een platform voor iedereen, individueel, IKC en organisatie van opvang en/of onderwijs, die werk wil maken van het realiseren van een andere, ontschotte, ontwikkelomgeving voor kinderen. 

 
Wij werken samen aan een kansrijke wereld, waarin kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan. Een wereld vol ruimte en vrij van hokjes, gebouwd op het fundament van samenwerking, verbinding, creativiteit en talent. 
 
Om dat doel te bereiken combineren wij grootse dromen en innovatieve ideeën met nieuwe structuren op het vlak van rechtspersonen, management en medezeggenschap. Groei ontstaat door diversiteit, waarbij we unieke vaardigheden omarmen en benutten om invloed uit te oefenen en het voortouw te nemen. Wij werken niet vanuit een vaststaand plan, maar gaan aan de slag. Stap-voor-stap, met genoeg ruimte om vrij te denken. Daarbij maken we ook tussenstops, om overzicht te creëren en het volgende doel te bepalen.   
 
Wij zijn kritisch op regels en systemen en passen deze alleen toe als ze helpend zijn. Onze leidraad is een ononderbroken leerlijn, waarlangs kinderen ongehinderd hun eigen weg kunnen afleggen, op hun eigen tempo, in een omgeving waarin zij zich prettig voelen.  

 

Welkom in de wereld van Vereniging Netwerk Kindcentra, welkom in onze wereld. 

Kansrijk ontwikkelen 

Ieder kind heeft recht op gelijke kansen om zich te ontplooien, eigen talenten te ontwikkelen en dromen uit te laten komen. Daar is een kansrijke ontwikkelomgeving voor nodigWat dat is, verschilt per kind. Een aanpak op maat, met als doel om geluk voor ieder kind bereikbaar te maken. Zo’n andere aanpak vraagt om ander perspectief, andere wettelijke kaders en andere afspraken. 

Minder regels zorgen voor verlichting, zo komen we los van bestaande systemen. Wat een verademing is dat! De enige echte regel is dat de ontwikkeling van ieder kind centraal staat. Dat is niet alleen socialer en rechtvaardiger, maar ook duurzamer, toekomstbestendiger. Door nu te investeren in de ontwikkeling van integrale kindcentra, werken we aan een betere wereld voor straks. 

Om dat doel te bereiken heb je elkaar nodig. De gedachte van Ubuntu: “ik ben, omdat wij zijn.” Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder. Samen met onze partners en leden tonen wij maatschappelijk ondernemerschap door kennis te delen. Want (op)groeien doe je met elkaar. 

Samen met lef creëren 

We proberen steeds weer iets nieuws en zijn nieuwsgierig naar dat wat we nog niet weten.  
Zo ontstaat ruimte om verder te groeien. We hebben het lef om te ontdekken, buiten de lijntjes te kleuren, juridische grenzen op te zoeken, vernieuwend te zijn en uitdagingen aan te gaan.  
Dat klinkt misschien wat eigenwijs, maar ons doel is vooruitstrevend: een netwerk met sterke verbindingen, dat fungeert als platform en kennisbank. Een vindplaats, met duidelijke informatie voor scholen en kinderopvangorganisaties die op zoek zijn naar heldere informatie en routes om hun doel te bereiken: een integraal kindcentrum, ontstaan uit co-creatie. 

Vanuit inhoud gedreven richting geven 

Diversiteit is onze gezamenlijke kracht. We ontdekken, delen expertise, luisteren naar elkaar en ontwikkelen wat nodig is om vooruitgang te boeken. Ook tonen we inspirerende praktijkvoorbeelden. Samen werken we aan een krachtige inhoud, wat de basis vormt voor een sterke lobby. Hiermee geven we sturing, bereiden we de weg voor en zetten we een beweging in gang. Zo geven we gezamenlijk richting en ontvouwt zich de positieve ontwikkeling die we voor ogen hebben: publiek-private ontschotting, één gezamenlijk belang en ruimte voor ondernemerschap om meer integrale kindcentra te creëren. 

Missie

Kinderen hebben ontwikkelrecht. Wij willen kinderen van 0-13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld kunnen functioneren. Het scheppen van voorwaarden en weg (laten) nemen van obstakels geeft een ontwikkelomgeving die rust en mogelijkheden biedt aan medewerkers om te werken aan een doorgaande ontwikkellijn van 0-13 jaar. 

Visie

Opvang en Onderwijs zijn al jaren op weg naar een geïntegreerde organisatie binnen het Kindcentrum. Werken aan een rijk leef-, speel-, leer- en werkklimaat voor kinderen en volwassenen. Gelijke kansen voor elk kind begint vanaf 0 jaar, binnen een rijke pedagogische setting en in samenwerking met ouders.

We zien en ervaren de noodzaak om het anders te organiseren voor kinderen en medewerkers. Dagelijks ervaren we binnen het kindcentrum de kracht en energie van samenwerken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen. En ervaren we ook de belemmeringen die worden opgeworpen door verschillen in bekostiging, CAO, wetgeving en aansturing vanuit twee verschillende ministeries.

Door bestuurlijke fusie van kinderopvang en onderwijs ontstaat duiding, doel en samenwerken zonder belangenconflicten. De bestuurlijke belemmeringen kunnen voorkomen worden door één Ministerie van Jeugd (0-18 jaar) en publieke bekostiging voor 0-13 jarigen.

De Vereniging Netwerk Kindcentra is een beweging zijn waar leden samenkomen en van elkaar leren. Waar je kan inbrengen welke activiteiten en acties in gang gezet moeten worden vanuit noodzaak of ambitie om die rijke hybride ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-13 jaar te kunnen realiseren en optimaliseren. We willen dat onze samenwerkingsvorm als derde weg in de wet wordt opgenomen, dan wel dat kinderopvang een publieke voorziening wordt.

Deze ontwikkeling geven we vorm en inhoud binnen het Integraal Kindcentrum. In dat centrum herken je de volgende elementen:

En daarnaast:

Het integraal kindcentrum, in de wijk of het dorp, waar kinderen en volwassenen met plezier komen. De activiteiten zijn afwisselend en gericht op een brede ontwikkeling. Het Kindcentrum is de spil van opvang, onderwijs, ontspanning, jeugdbeleid en jeugdzorg voor kinderen van 0 tot 13 jaar. En waar volwassenen vanuit gemeenschapszin zich betrokken voelen. 

Medewerkers in het kindcentrum werken systemisch, hebben lef en zijn innovatief en hebben hart voor kinderen. Zij realiseren een hybride leef-, speel-, leer- en werkomgeving voor kinderen en volwassenen.

Een nieuwe belangrijke uitdaging ligt in het incorporeren van de basis jeugdzorg. Als vindplaats en werkplaats is het Integraal Kindcentrum bij uitstek de plek waar op een laagdrempelige manier de 1ste lijns ondersteuning van kind en gezin kan plaatsvinden.