Zijn de statuten van uw organisatie al Wbtr-proof?

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden. Met de Wbtr wordt beoogd de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren, onder meer door invoering van een scherpere taakstelling voor bestuurders en toezichthouders en een regeling voor omgang met tegenstrijdige belangen door bestuurders en toezichthouders. Ook wordt de wettelijke regeling (daarmee) voor alle rechtspersonen gelijkgetrokken. De overgangsregeling behorende tot de Wbtr bepaalt dat bij een eerstvolgende statutenwijziging de (voorschriften volgend uit de) Wbtr in de statuten van een rechtspersoon moeten worden verwerkt.

 

Gratis check!

Vanuit het partnership tussen Van Doorne N.V., advocaten, notarissen en fiscalisten en Vereniging Netwerk Kindcentra, doet Van Doorne voor u als lid van de VNK kosteloos een beoordeling of actualisatie van de statuten van uw organisatie noodzakelijk of gewenst is. Van Doorne beoordeelt daartoe de huidige statuten en geven in een e-mail aan welke bepalingen nog gewijzigd of toegevoegd moeten worden om weer volledig ‘up to date’ te zijn. Hiermee bent u nog niet verplicht tot wijziging van de statuten.
Daarvoor verleent u – desgewenst – een afzonderlijke opdracht aan Van Doorne, waarbij rekening wordt gehouden met gereduceerde tarieven voor de leden van Vereniging Netwerk Kindcentra.

Interesse?

Mocht een beoordeling van uw statuten gewenst zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Anna Mars (via Mars@vandoorne.com), onder toezending van de huidig geldende statuten van uw organisatie.